I. Genel Kurallar

Siteye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazıların uzunluğu 750-1500 sözcük arasında olmalıdır. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiğinde Açık Pencere bütün yayın haklarına sahip olacaktır. Yayın Kurulu’nun, yazıyı kabulü konusunda hem içerik hem de biçim bakımından nihai karar hakkı saklıdır.

Dil ve anlatım bilimsel ölçülere uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır. Çalışma, iyi tanımlanmış bir problematiğe dayanmalı ve başlıklar bu problematikle uyumlu olmalıdır. Yararlanılan kaynaklar, çalışmanın kapsamını yansıtacak zenginlik ve yeterlikte olmalıdır.

Yazarlar tarafından sisteme yüklenen yazılar editör kurulu tarafından incelenerek yazının değerlendirilmeye alınıp alınmamasına karar verilir.

Siteye gönderilecek yazılar Yayın Kurulu’nca ilk değerlendirilme yapıldıktan sonra danışma kuruluna gönderilecek, danışma kurulundan gelecek rapor doğrultusunda yazının yayınlanmasına, rapor çerçevesinde düzeltilmesine, yazının geri çevrilmesine ve durum yazara en kısa sürede bildirilecektir. Yayımlanmayan yazılar yazara geri gönderilmeyecektir. Yazardan düzeltme istenmesi durumunda, düzeltmenin en geç (1) ay içerisinde yapılarak Yayın Kurulu’na ulaştırılması gerekmektedir.

Açık Pencere’ye gönderilen yazıların yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu, yazarın e-posta aracılığıyla yazı için “yayına” verdiği kabul edilecektir. Yazı teslim edildikten sonra yayın düzeltmeleri için ayrıca yazara gönderilmeyecektir. Bu nedenle yazım yanlışlarının olağanın üzerinde olması yazının geri çevrilmesi için yeterli görülecektir.

Yazarlara ayrıca telif ücreti ödenmemektedir.

II. Yazım Kuralları

Yazı, word formatında, 1.5 satır aralığında, ana bölümlerinde 12 punto; dipnot, özet, kaynakça, tablo gibi bölümlerinde ise 10 punto harf büyüklüğünde ve Times (New Roman) karakterinde yazılmalıdır.
Yazının giriş ve sonuç bölümlerine numara verilmemelidir. İzleyen bölümler yalnızca ilk harfleri büyük olacak şekilde numaralandırılmalıdır.

III. Atıflar, Dipnot ve Kaynakça:

Metin içinde yapılacak atıflar ayraç içinde gösterilecektir. Kaynakça da bu atıf sistemine uygun olarak hazırlanacaktır. Aşağıda farklı nitelikteki kaynakların metin içindeki atıf ve kaynakçadaki yazılış biçimleri örneklerle gösterilmiştir:

Tek yazarlı kitaplar ve makaleler:

Kitap için metin içi yollama:
(Karpat, 2011:49).

Kaynakçada:
Karpat, Kemal H. (2011). Türk Siyasi Tarihi, Çev. Ceren Elitez, İstanbul: Timaş Yayınları.

Makale için metin içi yollama:
(Tanrısever, 2015:11).

Kaynakçada:
Tanrısever, Oktay (2015). “Energy Diplomacy in an Increasingly Interdependent and Globalizing World”, Energy and Diplomacy Journal, Vol.1, No.1, pp. 5-16

Editoryal yayınlar içinde yer alan makaleler:

Metin içindeki yollamada:
(Alpar, 2020: 273).

Kaynakçada:
Alpar, Güray. (2020), “Clifford Geertz”, Erdem, T. (Ed.), Milliyetçilik, İstanbul: Otorite: 271-281.

Kurum yayınları:

Metin içindeki yollamada:
(DPT, 1989: 145).

Kaynakçada:
DPT (1989). Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1990-1994 (Ankara).

İnternet kaynakları:

Metin içindeki yollamada:
(Pınar, 2020).

Kaynakçada:
Pınar, Abuzer. (2020), “Corona Pozitif Faiz Negatif”, https://www.sde.org.tr/abuzer-pinar/genel/corona-pozitif-faiz-negatif-kose-yazisi-16531, (20.09.2020)

Metin içindeki yollamada:
(Dışişleri Bakanlığı, 2010).

Kaynakçada:
Dışişleri Bakanlığı (2010),http://www.mfa.gov.tr/default.tr.mfa(16.06.2010).

Yollamalar dışındaki açıklamalar için dipnot kullanılmalıdır.